QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 9. NĂM HỌC 2019- 2020

Thứ năm - 19/12/2019 07:55
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
Số:  454 /QĐ – PGD§T
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
 
 
 
 
Thạch Hà, ngày 08 tháng 10 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh giỏi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9
Năm học 2019 – 2020
 
 
 
 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-PGDĐT ngày 07/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi cấp huyện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp năm học  2019- 2020;
Căn cứ kết quả thi chọn học sinh giỏi huyện các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 năm học 2019-2020;
Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn trung học cơ sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo);
Điều 2. Học sinh đạt học sinh giỏi được bảo lưu kết quả trong 01 năm học và hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các bộ phận TCCB, Chuyên môn, Tài vụ, Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS có học sinh được công nhận học sinh giỏi và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  
 
Nơi nhận:                                                         
  - Như điều 3;
- Lưu VP.                                                                      
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Nga
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
Số:  553a /QĐ – PGD§T
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
 
 
 
 
Thạch Hà, ngày 11 tháng 11 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh giỏi lớp 9 các môn Vật lí, Hóa học,
Sinh học, Lịch Sử, Địa lí năm học 2019 - 2020
 
 
 
 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 333/KH-PGDĐT ngày 07/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi cấp huyện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp năm học  2019- 2020;
Căn cứ kết quả thi chọn học sinh giỏi huyện các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lí lớp 9 năm học 2019-2020;
Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn trung học cơ sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận các học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lí lớp 9 năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo);
Điều 2. Học sinh đạt học sinh giỏi được bảo lưu kết quả trong 01 năm học và hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các bộ phận TCCB, Chuyên môn, Tài vụ, Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS có học sinh được công nhận học sinh giỏi và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  
 
Nơi nhận:                                                         
  - Như điều 3;
- Lưu VP.                                                                       
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Nga
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
TT SBD Họ và tên  Ngày sinh Lớp HS trường THCS Môn thi Kết quả Giải Ghi chú
1 184 Nguyễn Thị Thu 20/01/2005 9C Lê Hồng Phong Tiếng Anh 18.75 Nhất  
2 147 Dương Thị Thanh Hiền 08/08/2005 9C Lê Hồng Phong Tiếng Anh 16.5 Nhì  
3 100 Trần Đình Sâm 14/02/2005 9C Lê Hồng Phong Toán 16.25 Nhì  
4 154 Nguyễn Thanh Huyền 11/6/2005 9C Lê Hồng Phong Tiếng Anh 16.0 Nhì  
5 186 Trần Hoài Trang 13/09/2005 9C Lê Hồng Phong Tiếng Anh 15.0 Nhì  
6 116 Hoàng Thị Hương Trà 25/10/2005 9C Lê Hồng Phong Toán 13.75 Ba  
7 88 Trần Dương Linh Nhi 28/10/2005 9C Lê Hồng Phong Toán 13.25 Ba  
8 20 Nguyễn Trung Đức 19/01/2005 9C Lê Hồng Phong Toán 13.0 Ba  
9 52 Nguyễn Khánh Huyền 6/21/2005 9C Lê Hồng Phong Ngữ văn 13.0 KK  
10 113 Nguyễn Thị Hồng Thúy 03/02/2005 9C Lê Hồng Phong Toán 12.5 KK  
11 120 Hoàng Thị Quỳnh Trang 27/12/2005 9C Lê Hồng Phong Ngữ văn 12.0 KK  
12 157 Phan Trung Kiên 08/04/2005 9C Lê Hồng Phong Tiếng Anh 11.25 KK  
13 55 Trần Thị Mỹ Duyên 07/06/2005 9C Lê Hồng Phong Địa lý 16 Nhì  
14 129 Nguyễn Thị Thảo Mai 25/07/2005 9B Lê Hồng Phong Địa lý 13.25 Nhì  
15 143 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/03/2005 9A Lê Hồng Phong Địa lý 11 KK  
16 180 Trần Đình  Sâm 14/02/2005 9C Lê Hồng Phong Hóa học 14.5 Ba  
17 41 Nguyễn Trung Đức 19/01/2005 9C Lê Hồng Phong Hóa học 13 Ba  
18 157 Trần Dương Linh Nhi 28/10/2005 9C Lê Hồng Phong Hóa học 11.5 KK  
19 104 Phan Trung Kiên 08/04/2005 9C Lê Hồng Phong Hóa học 11 KK  
20 70 Dương Thị Thanh Hiền 08/08/2005 9C Lê Hồng Phong Hóa học 10 KK  
21 119 Phan Dương Khánh Linh 13/06/2005 9C Lê Hồng Phong Lịch sử 10.5 KK  
22 213 Hoàng Thị Quỳnh Trang 27/12/2005 9C Lê Hồng Phong Lịch sử 10 KK  
23 90 Nguyễn Thanh Huyền 11/06/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 18.5 Nhất  
24 200 Nguyễn Thị Hồng Thúy 02/03/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 18 Nhất  
25 78 Nguyễn Thị Hồng Hoài 07/06/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 16.25 Nhì  
26 30 Nguyễn Trung Dân 18/08/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 15.25 Ba  
27 82 Võ Thị Mai Hồng 21/10/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 12.75 Ba  
28 218 Nguyễn Văn Trọng 03/07/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 12 Ba  
29 212 Dương Bảo Trang 02/10/2005 9C Lê Hồng Phong Sinh học 10.5 KK  
30 88 Nguyễn Khánh  Huyền 21/06/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 17 Nhất  
31 210 Hoàng Thị Hương  Trà 25/10/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 16.5 Nhì  
32 149 Dương Văn  Nhân 06/10/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 14.75 Ba  
33 84 Nguyễn Quang  Hữu 26/02/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 14.5 Ba  
34 102 Hồ Anh  Khôi 02/06/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 12.5 KK  
35 81 Trần Viết  Hoàng 11/09/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 11 KK  
36 204 Trần Thu  Thủy 14/03/2005 9C Lê Hồng Phong Vật lý 11 KK  
  Danh sách này có 27 HS đăng kí            
  Số HS dự thi: 27, Đạt giải: 24     Thạch Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2019
  Trong đó số :       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
    - Giải Nhất: 04                
    - Giải nhì: 08                
    - Giải ba: 9                
    - Giải KK: 14.       Nguyễn Thanh Nga

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay203
  • Tháng hiện tại1,423
  • Tổng lượt truy cập966,286
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây