KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG MA TUÝ NĂM 2019

Thứ sáu - 12/04/2019 07:33
UBND HUYỆN THẠCH  HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
 
 
Số:  23 /KH-THCS LHP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Thạch Khê, ngày  04  tháng 04 năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2019
 
 
 
Căn cứ vào kế hoạch số 38/KH-CATH ngày 27/3/2019 của Công An Thạch Hà về tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:
 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong  đời sống xã hội.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người nghiện ma tuý, người bị nhiềm HIV/AIDS, động viện, giúp đỡ họ cai nghiện, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng.
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại trường học. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy, tập trung ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Tuyên truyền trong tập thể CBGV, NV, phụ huynh học sinh và cộng đồng thấy rõ tác hại của tệ nạn ma túy; pháp luật liên quan đến ma túy; phương thức, thủ đoạn mới nhằm lôi kéo, rủ rê trẻ của bọ tội phạm; các biện pháp phòng, chống ma túy để từ đó mọi người tích cực, chủ động phòng, chống ma túy.
- Kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn xã hội ma túy xâm nhập vào trường học. Thực hiện trường học không có ma túy.
2. Yêu cầu
- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình trẻ, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.
- Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục. Có đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
     II. NHIỆM VỤ 
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống ma tuý, và các TNXH;  trong trường học.
- Triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, Nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của ma tuý- HIV/AIDS, phát huy tính chủ động của mỗi người, tự nguyện cùng cộng đồng tham gia phòng, chống tệ nạn ma tuý, phòng, chống HIV/AIDS.
- Chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong nhà trường;  trong đó chú trọng đến công tác phòng, chống ma tuý. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các tội phạm và TNXH, các biểu hiện hình thành băng nhóm, hoặc gây bạo lực…trong trường học.
- Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển ma tuý bất hợp pháp.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Công tác chỉ đạo:
- Thành lập BCĐ phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS và các TNXH  trong trường học. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban chỉ đạo.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, tổ chức cho CBGVNV ký cam kết với nhà trường nội dung chấp hành pháp luật, không liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma tuý. Chủ động có kế hoạch đảm bảo an ninh học đường một cách tuyệt đối và vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường lành mạnh.
- Giáo dục nêu gương người tốt việc tốt; gây dư luận lên án, phản đối tội phạm trong CB, GV, NV. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện “Kỷ cương tình thương trách nhiệm” trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và xử lý kịp thời những mầm mống, tình huống nảy sinh nhằm hạn chế những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm trong cán bộ, giáo viên.
- Tổ chức sơ tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai.
- Nâng cao hiệu quả quản lý trường học, vai trò trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội PHHS trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, các TNXH;
2.2. Nội dung và các hình thức tổ chức hoạt động
- Thành lập BCĐ phòng, chống tội phạm và các TNXH.
- Trong tháng 4/2019, Nhà trường thực hiện “Nhà trường không có ma tuý” “Trường thực hiện tốt công tác giáo dục phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS”.
- Tổ chức cho CBGVNV, học sinh toàn trường ký cam kết với nội dung “Không thử, không hút hít, không tiêm chích ma tuý”, “Không sử dụng ma tuý, không liên quan tới ma tuý”, “Không hút thuốc lá” và “Tích cực tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống các TNXH, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự”.
- Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời những cá nhân vi phạm, đồng thời tuyên dương người tốt việc tốt.
- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai và báo cáo cho BCĐ ngành  vào cuối học kỳ và cuối năm học.
 III. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 
1. Về công tác tuyên truyền giáo dục
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành giáo dục về phòng, chống  ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS như: Luật phòng chống ma tuý; Luật phòng, chống HIV/AIDS…
- Tăng cường truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên về phòng, chống ma tuý; phòng chống HIV/AIDS, cụ thể là:
– Tổ chức cho CBGVNV ký cam kết và giao ước thi đua không liên quan đến tệ nạn ma tuý và tích cực phòng, chống ma túy năm 2019.
– Tích hợp kiến thức về phòng, chống ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS vào chương trình sinh hoạt chuyên môm.
– Tổ chức các Tháng cao điểm truyền thông phòng, chống ma túy- HIV/AIDS’’ ‘Ngày quốc tế phòng chống Ma túy’’ “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”  trên quy mô lớn nhằm huy động đông cán bộ giáo viên và các tổ chức xã hội cùng tham gia.
– Phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép; tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lí thông tin của cán bộ, giáo viên và nhân viên có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của nhà trường.
Lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS trong trường học, bởi vì tệ nạn ma túy là nguyên nhân chủ yếu lây nhiễm, lan tràn HIV/AIDS trong cộng đồng.
Lồng ghép các hoạt động giáo dục phòng, chống ma tuý- HIV/AIDS vào phong trào: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn không có tệ nạn xã hội, không có ma túy.
2. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên làm công tác phòng chống ma tuý, các tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS:
- Tổng phụ trách Đội theo dõi công tác phòng, chống ma túy- HIV/AIDS cần tích cực tự học, tự bồi dưỡng và tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp tích hợp kiến thức về giáo dục phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS do Ngành tổ chức.
3. Về công tác phối kết hợp:
- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đặc biệt là Công an để triển khai các hoạt động phòng chống ma tuý- HIV/AIDS trong trường học.
- Đưa nội dung quy định về phòng, chống tệ nạn ma tuý vào tiêu chí đánh giá thi đua; thường xuyên kiểm tra giám sát; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống ma túy.
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy  nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy và chính quyền về công tác phòng, chống ma túy.
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban chỉ đạo phòng, chống TNXH của trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cha mẹ học sinh để tuyên truyền giáo dục.
Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trang tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
Báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) và những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma tuý năm 2019 của trường THCS Lê Hồng Phong, các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời tuyên dương những cá nhân và tập thể làm tốt, phê phán những biểu hiện tiêu cực./.
 
 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BGH, GV có tên tại điều 1;
- Lưu.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Kỳ

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay59
  • Tháng hiện tại1,279
  • Tổng lượt truy cập966,142
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây