KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN PBGDPL NAM 2019

Thứ tư - 13/02/2019 07:17
 UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
Số:   06/KH - THCSLHP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thạch Khê, ngày 31  tháng 01  năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác pháp chế, pháp luật năm 2019.
 
 
 

Thực hiện Công văn số 132/SGDĐT-CTTT ngày 25/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác PBGDPL Quý I năm 2019; Công văn số 39/SGDĐT-CTTT ngày 25/01/2019 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về việc hướng dẫn công tác PBGDPL Quý I năm 2019. Thực hiện kế hoạch năm học và triển khai công tác pháp chế, pháp luật trong nhà trường,  trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
          1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, của nhà trường về tầm quan trọng của công tác pháp chế trong tổ chức hoạt động của trường học, nắm được nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường tổ chức thực hiện;
          2. Các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm của Đoàn thể, của tổ chuyên môn, nhằm đưa công tác pháp chế hoạt động ổn định, có chiều sâu, đạt được hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp;
          3. Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành giáo dục; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Công văn số 01/HĐ-TGV ngày 03/01/2019 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh  Hà Tĩnh về các số nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL Quý I năm 2019
2. Thực hiện rà soát các quy định của các văn bản hiện hành để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; làm tiền đề xây dựng Luật giáo dục (sửa đổi) và Luật nhà giáo.
3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị.
4. Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Kiện toàn tổ chức pháp chế.
          - Phân công cán bộ giáo viên theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;
          - Cử cán bộ phụ trách công tác pháp chế tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
2. Hoạt động pháp chế, pháp luật:
a. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và chú trọng tuyên truyền các văn bản về an toàn thực phẩm … trước, trong và sau Tết Nguyên đán;
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hình sự, xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tiếp tục tuyên truyền một số chính sách mới của Trung ương, của tỉnh; Các văn bản về cải cách hành chính và các văn bản mới phù hợp như:  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Dân sự 2015;  Luật An toàn thực phẩm; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Công an Nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Quy hoạch; Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
* Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:
Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).
- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.
Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan ra văn bản đó để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Chú trọng phổ biến các văn bản như:  Luật Giáo dục; Luật Quốc phòng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật An ninh mạng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu:
          + Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác pháp chế, pháp luật của nhà trường.
          + Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế, pháp luật. Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế củaCBGV, NV.
          + Căn cứ vào kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác pháp chế của trường, giao cho bộ phận kế toán lập dự toán cho các hoạt động từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đã giao cho nhà trường. Kinh phí chi cho công tác tuyên truyền, PBGDPL thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP, ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn.
2. Các đoàn thể: Công đoàn, Đội TN, tổ chuyên môn:
          - Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của tổ mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật cùng ban công tác của nhà trường.
          - Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục của nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát hành tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa.Tuyên truyền, phổ biến thông qua buổi sinh hoạt tổ.
          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGH về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể.
3. Lịch nộp các báo cáo:
Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu các đoàn thể, tổ chức công đoàn nộp kết quả thực hiện về cho nhà trường theo kế hoạch vào cuối học kỳ I, cuối năm học:
          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm 2019, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD- ĐT để báo cáo;
- HT, HP, TTCM, CTCĐ, đoàn thể để thực hiện;
- Trang web của nhà trường;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay197
  • Tháng hiện tại1,417
  • Tổng lượt truy cập966,280
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây