BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016- 2017

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2016- 2017

Số kí hiệu VBT
Ngày ban hành 24/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường THCS Lê Hồng Phong
Người ký Khác

Nội dung

PHÒNG GD- ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
Số:   08/BC- THCSLHP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thạch Khê, ngày 9   tháng 03  năm 2017
 
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA
Thực hiện phong trào thi đua- khen thưởng năm học 2016- 2017
 
 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Quy mô số lượng:
Số CB- GV-NV: 33 người. Trong đó: Cán bộ quản lý: 02 người; Giáo viên: 27 người; Hành chính: 04 người.
2. Thuận lợi:
- Có sự chỉ đạo sát đúng của Lãnh đạo nghành.
- Các văn bản  chỉ đạo của các cấp  về các bậc học.
- Có sự quan tâm của Đảng ủy, cơ quan, nhân dân 2 xã Thạch  Khê, Thạch Hải.
- Cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường.
- Đội ngũ CB- GV- NV nhiệt tình, trình độ chuyên môn khá vững vàng.
3. Khó khăn:
- Đa số giáo viên nhà xa trường nên khó khăn trong việc đi lại, một số phải ở nội trú.
- Trình độ chuyên môn của một số giáo viên chưa  đáp ứng công nghệ hiện nay.
- Phần lớn giáo viên kinh tế gia đình còn khó khăn; kinh phí công đoàn chưa đáp ứng được hết các hoạt động trong việc tổ chức các phong trào thi đua.
- Trường nằm trong vùng tái định cư của mỏ sắt Thạch Khê.
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cấp trên:
- Hàng năm nhà trường đã phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của Tỉnh, Huyện và Ngành giáo dục;
2. Tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua:
- Căn cứ các văn bản tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua của cấp trên. Hàng năm, nhà trường đã xây dựng quy chế Thi đua khen thưởng vào đầu năm học và tổng kết vào cuối năm, thành lập hội đồng Thi đua khen thưởng của nhà trường gồm Ban giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn, trưởng các đoàn thể, kế toán.
- Đầu năm học 2016- 2017, trường và công đoàn tổ chức cho CB- GV- NV đăng ký thi đua theo từng tổ chuyên môn, đoàn thể và từng cá nhân.
- Đối với tập thể:
+ Đăng ký thi đua:   Tập thể:  TTLĐ XS;  Công đoàn:     CĐVMXS
  Các tổ chuyên môn: số tổ đăng ký tập thể LĐXS:  5 tổ (Tự nhiên, Sinh hóa, Hành chính, Xã hội, Anh văn)
-  Đối với cá nhân:
+ Đăng ký các danh hiệu thi đua:
Số cán bộ, công chức, viên chức, lao động đăng ký LĐTT: 33 (100)%;
Số CB, CC, VC, lao động đăng ký Chiến sĩ thi đua các cấp: 10 người. Trong đó: Cấp Tỉnh: 03 người; cấp cơ sở: 07 người.
Số đoàn viên đăng ký  LĐTT cấp huyện: 31 người;
+ Đăng ký các hình thức khen thưởng: 02 bằng khen; 16 giấy khen.
- Công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua: Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua vào sau mỗi đợt thi đua, cuối kì, cuối năm. Kết quả được lấy từ việc theo dõi, chấm điểm theo thành tích từ cao xuống.
3. Quy trình xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:
- Thực hiện theo quy trình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo các văn bản hiện hành.
4. Việc trích quỹ và quản lý Quỹ Thi đua khen thưởng:
a. Tổng số tiền trích cho quỹ khen thưởng 2016: 28.731.000 đ và kế hoạch phân bổ năm 2017: 42.500.000 đ.
b. Tổng số tiền chi cho công tác khen thưởng 2016:
- Chi cho công trạng và thành tích đạt được: 14.200.000 đ
- Chi cho khen thưởng đột xuất chuyên đề, các cuộc thi khác: 14.531.000 đ .
5. Tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng:
- Một số phong trào triển khai còn chậm, hoặc còn nặng về hình thức nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
- Công tác đánh giá đôi lúc còn vị nể dẫn đến thiếu chính xác.
- Hoàn cảnh của các đoàn viên không đồng đều cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng phong trào.
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:
1. Thực hiện các quy trình, thủ tục trong công tác khen thưởng:
- Tuyên truyền, vận động toàn thể CBGV, CNV và học sinh trong nhà trường nhận thức đúng đắn về mục đích của các phong trào thi đua và thực hiện một cách tích cực, hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua “Hai tốt”, việc thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và bạo lực học đường trong học sinh.
- Toàn thể CBGV, CNV và học sinh trong nhà trường bằng những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện một cách nghiêm túc các nội dung của các cuộc vận động, phong trào thi đua như việc: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp: xây dựng nhà trường có một khuôn viên đảm bảo cho việc giảng dạy của giáo viên cung như hoạt động học tập và vui chơi của học sinh.
- Thi đua phát huy các sáng kiến, sáng tạo KH.
- Học tập nâng cao trình độ tay nghề.
2. Kết quả phong trào Thi đua- Khen thưởng năm học 2015- 2016:
- Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua vào sau mỗi đợt thi đua, cuối kì, cuối năm.
- Kết quả được lấy từ việc theo dõi, chấm điểm theo thành tích từ cao xuống.
Công tác khen thưởng
Năm học 2015- 2016, hội đồng thi đua khen thưởng đã tổng kết, họp bình xét thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo các chỉ tiêu đăng ký vào đầu năm học. Kết quả:
Về tập thể: Trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc cấp Tỉnh;
Về cá nhân: 5 người đạt CSTĐCS; 2 người được Chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen; 24 người đạt LĐTT.
IV. XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG THI ĐUA KHEN THƯỞNG:
Công tác Thi đua khen thưởng tại đơn vị thực hiện theo phương châm dân chủ nên không có sự khiếu nại, tố cáo.
VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Đánh giá chung:
Nhìn chung công tác thi đua khen thưởng của đơn vị được tổ chức theo
đúng quy trình, theo các văn bản hướng dẫn cấp trên. Nhà trường đã xây dựng được quy chế, tổ chức tuyên truyền, ký kam kết đầy đủ nên đã động viên được phong trào thi đua yêu nước trong tập thể đơn vị.
2. Kiến nghị, đề xuất:
Hiện nay một số đơn vị có thành tích xuất sắc nhưng thường có một số viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên bị cắt thi đua. Điều đó ảnh hưởng đến việc xét thành tích thi đua lâu dài nhất là danh hiệu thi đua bậc cao của đơn vị. Đề nghị Ban thi đua khen thưởng cấp trên có chính sách hợp lý để bảo đảm quyền lợi của các đơn vị và phát huy tốt các phong trào thi đua./.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD- ĐT để báo cáo;
- HT, HP, TTCM, CTCĐ, GVCN, BCH Hội cha mẹ HS để thực hiện;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG                       Nguyễn Văn Kỳ
 
 

Các văn bản cùng thể loại "Báo cáo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây