kế hoạch tổ Văn- Sử- Địa năm học 2016- 2017

Thứ năm - 10/11/2016 09:53
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
TỔ: VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 01/KH-TXH Thạch Khê, ngày 28  tháng 8 năm 2016
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  NĂM HỌC 2015-2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 -2017
Căn cứ kế hoạch số 01/KH-THCS LHP ngày 26/08/2016 của Trường THCS Lê Hồng Phong về  phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017;
          Tổ Văn- Sử- Địa- GDCD báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017, như sau:
A. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015 - 2016
I- Tình hình đội ngũ GV:
 
TT Họ và tên N. sinh
ĐT
Môn đào tạo Năm vào ngành Ghi
chú
1 Phan Thị Thúy Hằng 28/07/1975 ĐH Văn-Sử 28/07/1975  
2 Dương Thị Vân Anh 27/01/1979 ĐH Văn-GD 27/01/1979  
3 Nguyễn T. Bích Hoài 05/01/1978 ĐH Văn-GD 5/1/1978  
4 Phan Thị Hương 01/05/1978 ĐH Văn-GD 1/5/1978  
5 Trần Thị Thắm Tình 26/09/1989 ĐH Địa 26/09/1989  
6 Nguyễn Trung Sơn 18/03/1979 ĐH Văn- Sử 18/3/1979  
7 Bùi Thị Trúc 20/05/1962 Văn-Nhạc 20/05/1962  
 
1- Thuận lợi:
a. Đội ngũ:
- Các GV trong tổ phần lớn có trình độ tay nghề vững vàng đáp ứng được chương trình giảng dạy theo hướng đổi mới..
- Đa số Gv nhiệt tình trong công tác, có ý chí phấn đấu vươn lên, yên tâm công tác và có lập trường chính trị vững vàng.
- Sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ kịp thời của BGH nhà trường.
b. Về học sinh: Một số HS yêu thích các môn học.
Đa số các em đều chăm ngoan, có ý thức rèn luyện.
2- Khó khăn
- Đời sống nhân dân trên địa bàn còn thấp.
- Một số bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em mình. Ở địa bàn Thạch Hải nhiều gia đình bố mẹ đi xuất khẩu lao động để lại con ở nhà một mình nên rất khó khăn trong việc liên lạc phối hợp giáo dục các em.
- Trong tổ một số GV nhiều tuổi sức khoẻ hạn chế.
- Một số GV chưa có cách sắp xếp công việc khoa học dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả công tác.
Vượt lên những khó khăn đó, trong năm học 2015-2016 các GV trong tổ đã có nhiều cố gắng để đạt thành tích tốt.Cụ thể như sau:
          + Công tác BDHSG: GV tham gia dạy bồi dưỡng nhiệt tình, có trách nhiệm cao và đã có 2 HSG Tỉnh, 7 HSG huyện, tiêu biểu là các đồng chí: Phan Hằng, Trung Sơn, Thúy.
          + Hồ sơ chuyên môn: Tất cả GV đều có hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Xuất trình đúng thời gian. Đã có một số bộ hồ sơ đẹp như: Phan Hằng, Thanh Hà, Thắm Tình...
          + Công tác thao giảng: Trong năm học tổ đã thao giảng được 32 tiết. Sau khi thao giảng tổ đã nhận xét một cách chu đáo, từ đó GV trong tổ đã học hỏi được nhau nhiều về phương pháp giảng dạy. Trong phong trào này có một số GV có giờ dạy tốt như: Thầy Sơn, Cô Hương, Cô Thắm Tình , Cô Thanh Hà, Cô Vân Anh...
+ Ngày công lao động: Nhìn chung GV đảm bảo đúng ngày công quy định. Không có tình trạng nghỉ không lí do.
+ Chất lượng giảng dạy: Nhiều GV trong tổ rất nhiệt tình trong công tác dạy đại trà. Chất lượng bộ môn được đảm bảo. Bên cạnh đó có một số bộ phận HS xếp loại yếu kém là do năng lực và ý thức học tập của các em rất yếu. Kết quả khảo sát nhiều GV có kết quả tốt như  Cô Hương, Cô Vân Anh, Cô Tình, cô Hằng, thầy Sơn.
Kết quả thi vào lớp 10 được xếp thứ 49/ Tỉnh và thứ 4/ Huyện. Làm tốt công tác này có Đc Hương, Đc Vân Anh, Phan Hằng
+ Công tác Kiểm tra nội bộ:
- Trong năm học ban kiểm tra đã kiểm tra toàn diện được 4 GV trong đó có 2 GV xếp loại tốt (Đ/c Vân Anh, Đ/c Thanh Hà), 2 GV loại khá (Đ/c Tình, Đ/c Hoài).
- Công tác kiểm tra chuyên đề : Đã kiểm tra được 9 GV trong đó có 6 GV xếp loại tốt, 3 GV xếp Khá.
- Công tác kiểm tra đột xuất: Tổ tiến hành kiểm tra đột xuất giờ dạy và chế độ cho điểm, cơ bản GV thực hiện nghiêm túc.
+ Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học: Năm học vừa qua có 6 GV đăng ký viết SKKN. Kết quả đạt được là có 1 SKKN đạt cấp huyện, 1 cấp tỉnh.
+ Công tác chủ nhiệm: Tổ có 2 GV chủ nhiệm. Hầu hết GV bám lớp, làm tốt các nhiệm vụ được giao trong chủ nhiệm. Các GV làm tốt công tác này là Phan Hằng, cô Hoài
+ Các hoạt động khác: Tổ tường xuyên tham gia các hoạt động do nhà trường, liên đội, Đoàn thanh niên và Công đoàn đề ra. Có nhiều GV tham gia tốt phong trào này như Cô Hương, cô Hằng, cô Vân Anh
 Kết quả xếp loại cuối năm:
 
TT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành GV.Giỏi SKKN Xếp loại CM năm 2015-2016
1 Phan Thị Hương 01/05/1978 1999 GVG huyện
(Bảo lưu)
Bậc4 cấp huyện LĐTT
2 PhanThúy Hằng 28/07/1975 1996 GV.Giỏi
(Bảolưu )
  LĐTT
3 Dương Vân Anh 27/01/1979 2001     LĐTT
4 Ng Bích Hoài 05/01/1978 2002     LĐTT
5 Trần Thắm Tình 26/09/1989 2011     LĐTT
6 Ng. Trung Sơn 18/03/1979 1996 GVG Tỉnh Bậc 4- Tỉnh Khá
7 Bùi Thị Trúc 20/05/1962 1984     LĐTT
 
 II. VỀ HỌC SINH:
1.Kết quả HSG
          + Năm học 2015-2016 có 2 HSG tỉnh( Sử 9: 1, Địa 9: 1); 8 HSG huyện( Văn 9 : 3 em; Địa 9: 2 em; Văn 8: 1em, Sử 9: 2 em)
           Nhận xét:  Năm học 2015 – 2016 là năm học đánh dấu sự nổ lực không ngừng của các thành viên trong tổ và đã đạt được kết quả khá cao.
2. Kết quả đại trà:
-   Kết quả thi vào lớp 10: Năm 2016 điểm bình quân là 6,2(XT 50/Tỉnh, XT 4/Huyện).
-    Kết quả cuối năm học ở các bộ môn:
Môn: Ngữ văn
Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6 100 21 21 91 91 9 9  
7 90 7 7,78 75 83,33 414 15,56  
8 105 12 11,43 96 91,43 7 6,67  
9 98 8 8,16 95 96,94 2 2,04  
Cộng 393 48 12,21 357 90,84 32 8,14  
Môn: Lịch sử
Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6 100 13 13 93 93 7 7  
7 90 8 8,89 86 95,56 3 3,33  
8 105 26 24,76 103 98,1      
9 98 12 12,24 95 96,94 2 2,04  
Cộng 393 59 15,01 377 95,93 12 3,05  
Môn: Địa lí
Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6 100 11 11 99 99 1 1  
7 90 8 8,89 85 94,44 4 4,44  
8 105 5 4,76 92 87,62 11 10,48  
9 98 4 4,08 83 84,69 14 14,28  
Cộng 393 28 7,12 359 91,35 30 7,63  
Môn: GDCD
Khối Sĩ số Giỏi Trên TB Dưới TB Ghi chú
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
6 100 25 25 100 100 0 0  
7 90 10 11,11 88 97,78 1 1,11  
8 105 28 26,67 103 98,1 0 0  
9 98 34 34,69 97 98,98      
Cộng 393 97 24,68 388 98,73 1 0,25  
 
Nhận xét:
+ Ưu điểm:
-  Đa số HS yêu thích môn học của tổ.
-  Chất lượng đại trà ở các môn học của tổ khá tốt.
+ Phân tích những vấn đề tồn tại:
- Một số bộ phận HS có năng lực yếu và ý thức học chưa tốt nên kết quả thấp.
- Một số GV chưa thật nhiệt tình trong giảng dạy, chưa có phương pháp phù hợp để nâng cao chất lượng.
- Đời sống nhân dân trên địa bàn còn thấp .
-  Một số bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con em mình.
B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ
I. Nội dung kế hoạch:
1. Tư tưởng chính trị:
a. Nội dung:        
Tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu quả chỉ thị của bộ Chính trị về đẩy mạnh: “Học tập và làm theo tấm gượng đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác chính trị- tư tưởng giúp CBGV có lập trường tư tưởng vững vàng thông suốt mọi chủ trưởng chính sách của Đảng, Pháp luật của NN, tự giác thực hiện mọi nhiệm vụ đạt hiệu quả.
Có ý thức xây dựng đạo đức nhân cách, lối sống, thái độ lao động nghiêm túc, đảm bảo ngày công, thực hiện tốt nội quy quy chế  chuyên môn, có ý thức về chất lượng giảng giạy vào giáo dục của lớp mình được phân công. Ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, đạo đức, lối sống.
b. Biện pháp:
Tổ chức cho GV học tập, quán triệt về chỉ thị của Bộ chính trị “Học tập và làm theo tấm gượng đạo đức Hồ Chí Minh”.
Tổ chức học chính trị đầu năm, phổ biến nhiệm vụ. Học tập kết luận 35 của Đảng.
Có sự kiểm tra, theo dõi thường xuyên của BGH, tổ chuyên môn về tất cả các mặt của Gv.
2. Thực hiện quy chế chuyên môn:(Hồ sơ sổ sách, soạn giảng,dự giờ, ngày giờ công, chấm trả bài, cho điểm, vào điểm)
a. Nội dung:
 - Hồ sơ giảng dạy đầy đủ, kịp thời. Các loại hồ sơ đã đầy đủ theo quy định của của ngành.
 - Đổi mới công tác soạn giảng: Soạn bài có sự đầu tư để nâng cáo chất lượng, lấy HS làm đối tượng trung tâm, chú ý đến việc giáo dục kĩ năng mềm và tích hợp liên môn trong mỗi bài dạy.
 - Lên lớp dạy đúng, đủ chương trình và nâng cao chất lượng bài dạy. Dự giờ đầy đủ, có nhận xét đúc rút kinh nghiệm rõ ràng. Đảm bảo ngày công, chấp hành nghiêm túc kỉ luật lao động.
  - Chấm và trả bài cho HS một cách chính xác, nghiêm túc, kịp thời, vào điểm kịp thời và đầy đủ.
b. Biện pháp:
- Tổ chức kiểm tra hồ sơ, giáo án của GV theo định kì và kiểm tra bất thường có sự nhận xét rõ ràng, chính xác, giúp GV nâng cao chất lượng bài soạn.
- Tổ chức dự giờ thăm lớp, thao giảng để Gv học hỏi lẫn nhau về kiến thức và phương pháp.
- Sau mỗi tiết dự giờ đều có nhận xét rút kinh nghiệm trong nhóm, tổ.
 - Phân công GV chuẩn bị chuyên đề có chất lượng để báo cáo, tổ góp ý, thảo luận nhằm mục đích giúp GV nâng cao chất lượng soạn giảng. Bài soạn bám chuẩn kiến thức, kĩ năng, kiến thức giảm tải.
 - BGH, tổ chuyên môn và tổ hành chính theo dõi việc chấp hành ngày công, giờ công lao động.
 - Hàng tháng kiểm tra việc chấm trả bài của GV, việc vào điểm ở sổ, có sự nhắc nhở kịp thời.
3. Hoạt động nâng cao chất lượng soạn giảng:
a. Nội dung:
- Tham gia các lớp chuyên đề trường học mới
- Đổi mới phương pháp soạn bài, chất lượng giờ lên lớp, tổ chức thăm lớp dự giờ, đúc rút kinh nghiệm, tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học, bám chuẩn kiến thức kĩ năng, học tập nghiên cứu tài liệu để nâng cao chất lượng chuyên môn.
 - Họp tổ, nhóm chuyên môn, thảo luận giờ dạy, chuyên đề. Sử dụng đồ dùng dạy học hợp lí để nâng cao chất lượng giờ dạy.
b. Biện pháp:
- Xây dựng lại PPCT phù hợp với hs của nhà trường.
- Triển khai chuyên đề đầu năm theo kế hoạch của Phòng.
- Soạn 2 giáo án theo chủ đề có chất lượng.
- Đầu tư giáo án có chất lượng, cụ thể hóa hoạt động của GV và HS một  cách rõ ràng, phần chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.
- BGH, tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án, dự giờ bất thường, nhận xét, đánh giá kịp thời để giúp GV phấn đấu.
 - Tổ chức dự giờ thăm lớp, thao giảng để Gv học hỏi lẫn nhau về kiến thức và phương pháp.
- Sau mỗi tiết dự giờ đều có nhận xét rút kinh nghiệm trong nhóm, tổ.
- Phân công GV chuẩn bị chuyên đề có chất lượng để báo cáo, tổ góp ý, thảo luận nhằm mục đích giúp GV nâng cao chất lượng soạn giảng. Bài soạn bám chuẩn kiến thức, kĩ năng, kiến thức giảm tải.
- Tăng cường tần số sử dụng DDDH, ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng giờ dạy.
- Thực hiện tốt nội dung dạy chương trình địa phương ở các môn học, tích hợp lồng ghép nội dung ở một số môn, thông qua môn học để rèn luyện kĩ năng sống cho HS
- Rèn luyện ngôn ngữ nói, viết chính xác, diễn cảm trình bày bài bản, khoa học.
 - Hướng dẫn HS đổi mới phương pháp tự học, sử dụng SGK, TLTK, học ở nhà một cách có hiệu quả.
4. Hoạt động nâng cao chất lượng học sinh – công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu:
a. Nội dung:
*Kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém:
Môn/khối lớp Số HS yếu, kém Số buổi dạy Họ tên GV phụ đạo Thời gian bắt đầu thực hiện
Văn 9B 16 25 Dương Vân Anh  
Văn 9A 1 25 Phan Thị Hương  
Văn 9C 19 25 Phan Thúy Hằng  
Văn 8C 22 25 Phan Thúy Hằng  
Văn 7B 19 25 Nguyễn Bích Hoài  
Văn 7C 20 25 Nguyễn Bích Hoài  
Văn 6B 15 25 Nguyễn Trung Sơn  
Văn 6C 17 25 Bùi Thị Trúc  
           * Kế hoạch bồi dưỡng HSG:
Phân công GV dạy:
Đội tuyển/khối Số HS Số tiết dạy Họ tên GV bồi dưỡng Thời gian bắt đầu thực hiện
Văn 9 4 80 Phan Hương 26/08/2016
Sử 9 2 65 Nguyễn Trung Sơn  
Văn 8 3 60 Dương Vân Anh  
Văn 7 3 60 Phan Hằng  
Văn 6 3 60 Bùi Trúc  
Danh sách đội dự tuyển HSG
Môn Văn 9:
Họ và tên Lớp Dự trù kết quả
Phạm Thanh Hoa 9A HSG Huyện
Nguyễn Thị Hạnh 9A HSG Huyện
Nguyễn Mỹ Duyên 9A HSG huyện
Trương Viết Sáng 9A HSG huyện
Môn Sử lớp 9:
Họ và tên Lớp Dự trù kết quả
Phạm Thanh Hoa 9A HSG Tỉnh
Nguyễn Thị Lương 9A HSG huyện
Môn Địa Lý 9: Không đăng ký thi.
b. Biện pháp:
 - Đối với phụ đạo HS yếu kém: Phân loại đối tượng HS, chọn nội dung kiến thức phụ đạo phù hợp với mức độ nhận thức của HS, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng, bám chuong trình giảm tải.
 - Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá kịp thời mức độ tiến bộ của HS, điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp
 - Động viên, khuyến khích kịp thời những HS cố gắng tiến bộ trong học tập.
  - Nhà trường lên lịch phụ đạo phù hợp, BGH, tổ chuyên môn kiểm tra chất lượng giảng dạy của GV và học tập của HS trong một số tiết học.
5. Kế hoạch thao giảng
a. Đăng ký:
* Học kì I
 
TT Tuần Tháng Môn Lớp Dự kiến bài dạy Người dạy
1 3/9 9 Văn 9 Phương châm hội thoại Vân Anh
2 4/9 9 Văn 7 Những câu hát hay về tình cảm gia đình Thúy Hằng
3 4/9 9 Địa 8 Sông ngòi và cảnh quan châu Á Thắm Tình
4 5/10 10 Văn 6 Thạch sanh Bùi Thị Trúc
5 26/10 10 Văn 9 Cảnh ngày xuân Phan Hương
6 27/10 10 Sử 9 Các nước châu Á Trung Sơn
7 10/11 11 GDCD 8 Bài 9 Bích Hoài
8 10/11 11 Sử 6 Những chuyển biến trong đời sống kinh tế. Thúy Hằng
9 11/11 11 Văn 9 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Vân Anh
10 12/12 12 Văn 6 Số từ và lượng từ Bùi Thị Trúc
11 13/12 12 Văn 7 Tiếng gà trưa Bích Hoài
12 14/12 12 Văn 9 Làng Phan Hương
13 15/12 12 Văn 6 Tính từ và cụm tính từ Trung Sơn
14 16/12 12 Địa 9 Vùng Duyên hải Nam trung bộ Thắm Tình
* Học kì II
 
TT Tuần/ tháng Môn/Lớp Dự kiến tên bài dạy Người dạy
1 19/1 Văn    
2 19/1 Văn    
3 20/1 Địa    
4 20/1 Văn    
5 21/1 Văn    
6 21/1 Văn    
7 22/1 Văn    
8 23/2 Văn    
9 23/2 Văn    
10 24/2 Sử    
11 27/3 Địa    
12 27/3 Văn    
13 28/3 GDCD    
14 28/3 Văn    
 
6. Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa:
a. Đăng ký:
TT Thời gian Người báo cáo Tên chuyên đề Điều kiện
tổ chức
1 Tháng 9 Trần Thắm Tình Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học Địa lí THCS. Vận dụng dạy tiết 19- Địa lí 7: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA Nhóm chuyên môn Địa
2 Tháng 10 Nguyễn Trung Sơn Dạy học tích hợp liên môn trong môn Lịch sử Nhóm chuyên môn
3 Tháng 11 Phan Thị Hương Dạy học theo chủ đề: Người lính trong kháng chiến chống Pháp, Mĩ. GV chuẩn bị, tổ CM góp ý
4 Tháng 1 Dương Vân Anh Rèn kĩ năng viết mở bài trong văn nghị luận Mời hiệu trưởng góp ý
 
5 Tháng 2 Nguyễn Thị Bông Kỷ năng ứng phó với thiên tai
qua bài: Tác động của nội và ngoại lực trong sự hình thành bề mặt Trái đất
GV chuẩn bị nội dung, tổ CM góp ý
6 Tháng 3 Phan Thúy Hằng Vận dụng quan điểm tích hợp trong giảng dạy môn Ngữ văn 7 GV dạy, tổ góp ý
7 Tháng 4 Nguyễn Bích Hoài Áp dụng phương pháp trắc nghiệm khảo sát cho một số bài dạy môn GDCD 7 GV trình bày, tổ góp ý
8 Tháng 5 Phan Thị Hương Hướng dẫn HS cách triển khai các luận điểm trong một bài văn nghị luận GV trình bày, tổ góp ý
* Chương trình ngoại khóa Hò vè Nam Khê: Tháng 3- Tổ chuyên môn thực hiện.
b. Biện pháp:
- Giáo viên đăng ký nội dung chuyên đề, tổ trưởng CM sắp xếp lịch chuyên đề theo từng tháng.
- GV thu thập tài liệu chuẩn bị nội dung, tổ nhóm CM họp, thảo luận góp ý, đúc rút kinh nghiệm, thống nhất chuyên đề về ưu điểm và hạn chế.
- Chuyên đề phải có phạm vi hẹp, đi vào từng nội dung cụ thể, phù hớp với từng đối tượng học sinh.Tránh những chuyên đề quá rộng, chỉ mang tính đối phó.
7. Đăng ký SKKN:
a. Nội dung:
 
TT Họ và tên Tên SKKN Cấp đăng ký
1 Phan Thị Hương Vận dụng tích hợp liên môn trong dạy văn bản “ Mùa xuân nho nhỏ” ( Thanh Hải), Ngữ văn 9- tập 2. Cấp huyện
2 Dương T Vân Anh Một số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học môn GDCD THCS. Cấp huyện
3 Phan T Thuý Hằng Thêm một cách để dạy tốt bài “ Cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương” – Lịch sử 6 Cấp huyện
4 Nguyễn Thị Bích Hoài Áp dụng phương pháp trắc nghiệm khảo sát cho một số bài dạy GDCD 7 Cấp huyện
5 Trần Trung Sơn Hướng dạy tích hợp liên môn trong dạy học lịch sử Cấp huyện
b. Biện pháp:
       - GV chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm, thu thập tài liệu, kiểm chứng qua thực tiễn giảng dạy và giáo dục để chuẩn bị nội dung viết SKKN.
       - Tổ, nhóm chuyên môn thảo luận, góp ý về nội dung và hình thức viết SKKN.
7. Kế hoạch kiểm tra GV:
a. Nội dung:
* Kiểm tra toàn diện:
TT Người được KT Thời điểm kiểm tra Người KT
1 Phan Thị Hương Tháng 11 Thầy Sơn, Thầy Việt,
2 Nguyễn Trung Sơn Tháng 10 Thầy Việt, Cô Vân Anh, Cô Hương
3 Phan Thúy Hằng Tháng 11 Thầy Sơn, cô Hương
4 Nguyễn  Bích Hoài Tháng 12 Cô Hương, Thầy Sơn
 
           * Kiểm tra chuyên đề:
TT Người được KT Nội dung kiểm tra Thời điểm kiểm tra Người KT
1 Trần Thắm Tình KT giờ dạy T9 Thầy Việt, cô Anh
2 Bùi Thị Trúc KT giờ dạy T10 Thầy Việt, cô Hương
3 Phan Thị Thúy Hằng KT giờ dạy T3 Thầy Sơn, Cô Hương
4 Nguyễn Bích Hoài KT giờ dạy T11 Thầy Sơn, cô Hương
5 Phan Thị Hương Quy chế chuyên môn T11 Thầy Việt, thầy Sơn
6 Nguyễn Trung Sơn Quy chế cho điểm T12 Cô Hương, cô Anh
7 Dương Vân Anh KT hồ sơ T2 Cô Hương, thầy Sơn
b. Biện pháp:
          Đầu năm học, tổ trưởng chuyên môn lên lịch kiểm tra toàn diện và chuyên đề để GV rõ.
          GV nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã phân công.
          Thực hiển kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, chính xác, có hiệu quả thiết thực đối với người được kiểm tra.
          Có sự nhận xét, bổ sung đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả đối với người được kiểm tra để giúp họ thấy được những ưu điểm, tồn tại. Phát huy ưu điểm và khắc phục tồn tại.
8. Làm đồ dùng dạy học:
a. Nội dung:
       - Sáng tạo làm DDDH trong thiết bị dạy học của nhà trường chưa có.
       - Làm đồ dùng kích thích tính tích cực, hứng thú học tập của HS.
b. Biện pháp:
          - Tổ, nhóm chuyên môn thảo luận kế hoạch, tên đồ dùng, thiết kế đồ dùng, vật liệu.
          - Giao cho GV có điều kiện, năng lực làm đồ dùng, có sự hỗ trợ về kinh phí  của nhà trường, tổ.
9. Tự học, tự bồi dưỡng:
a. Nội dung:
          Mỗi GV tự xác định cho mình nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu giáo dục và giảng dạy, rèn luyện HS một cách có hiệu quả.
         b. Biện pháp:
          -  Không ngừng nghiên cứu, học hỏi nâng cao kiến thức, kĩ năng sư phạm.
          - Chú ý rèn luyện chữ viết, trình bày bảng khoa học, đẹp. Luyện cách diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, hấp dẫn.
          - Tích cực dự giờ thăm lớp, dự giờ thao giảng để đúc rút kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân mình.
          - Tổ, nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt, thảo luận chuyên đề có chất lượng để giúp GV nâng cao chuyên môn.
          - Mỗi GV có một SKKN có giá trị để vận dụng vào thực tiễn.
10. Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:
a. Nội dung: Phấn đấu trong tổ có 4 GV đạt GVG cấp huyện: Phan Hương, Thúy Hằng, Vân Anh, Bích Hoài.
Danh sách GV đăng ký thi GVG
TT Họ và tên Đăng ký
1 Phan Thị Hương GVG Huyện
2 Dương Vân Anh GVG Huyện
3 Phan Thúy Hằng GVG Huyện
4 Nguyễn Bích Hoài GVG Huyện
     b. Biện pháp:
 - Tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng của Phòng, Sở.
 -  Mỗi Gv năng cao công tác tự học, tự bồi dưỡng không ngừng nâng cao kiến thức của mình.
 - Đẩy mạnh phong trào dự giờ, thao giảng.
11. Công tác ứng dụng CNTT vào giảng dạy:
 a. Nội dung:
 - Mỗi giáo viên có 2 tiết dạy bắt buộc bằng máy chiếu, khuyến khích trong các tiết học bình thường sử dụng máy chiếu.
 - Phấn đấu 7/7 giáo viên soạn bài tốt trên máy tính.
b. Biện pháp:
 - Tham dự đầy đủ các buổi học chuyên đề tin học do nhà trường tổ chức.
 - Mời tổ nghiệp vụ của trường kiểm tra cụ thể từng giáo viên.
 - Nâng cao công tác tự học.
 12. Các hoạt động khác:
 - Tham gia tích cực và có hiệu quả bài dự thi về Nguyễn Du do ngành phát động.
- Phối hợp với những tổ chức trong nhà trường như Đoàn, Đội, Công đoàn tổ chức các hoạt động phong trào trong các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 8/3, 22/12.... có hiệu quả.
 - Động viên GV tham gia tích cực vào các CLB “Không sinh con thứ 3”.....
 - Mỗi giáo viên tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
13. Đăng kí danh hiệu thi đua .
a.Tập thể:
- Tổ: TTXS
- Lớp: TT: 9C
     b. Cá nhân 
TT Họ và tên DHTĐ, HTKT
2 năm trước
Đăng kí
DHTĐ
2016-2017
Đăng ký
HTKT
2016-2017
2014-2015 2015-2016
1 Phan Thị Hương CSTĐCS LĐTT LĐTT GK Huyện
2 Dương Vân Anh LĐTT LĐTT LĐTT GK Huyện
3 Phan Thị Thúy Hằng LĐTT LĐTT LĐTT GK Huyện
4 Nguyễn Thị Bích Hoài LĐTT LĐTT LĐTT GK Huyện
5 Bùi Thị Trúc LĐTT LĐTT LĐTT  
6 Trần Trung Sơn CSTĐ CS CSTĐ cấp Tỉnh CSTĐCS GK Huyện
 
DUYỆT CỦA BGH TỔ TRƯỞNG
 
 
 
 
Phan Thị Hương
 

Tác giả bài viết: Phan Thị Hương

Nguồn tin: Tổ Văn - Sử- Địa - GDCD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây