KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM HỌC 2016- 2017

Thứ tư - 09/11/2016 08:12
KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM HỌC 2016- 2017
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
 
Số: 08/KH - THCSLHP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thạch Khê, ngày 26  tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Năm học 2016 - 2017
 
 
 
- Căn cứ vào thông tư số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Căn cứ vào thông tư số 66/2014/TT- BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An về quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/07/2014;
- Căn cứ vào Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 27/03/2012 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Căn cứ tình hình thực tế về việc đảm bảo công tác PCCC trong trường học;
Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016 - 2017  như sau:
I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Giúp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.
- Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường. Không để xảy ra hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe con người và tài sản của nhà trường.
II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền sâu rộng về Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP và các quy định khác về công tác PCCC... nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của CB-GV- CNV và học sinh đối với công tác PCCC.
- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy bằng băng rôn, khẩu hiệu, tranh ảnh phản ánh các hoạt động về công tác PCCC.
2. Công tác kiểm tra việc phòng cháy, chữa cháy
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.
- Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.
- Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án phòng cháy, chữa cháy.
- Nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống cháy nổ. Xây dựng phương án chữa cháy, trang bị đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy theo qui định, bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy như: dãy phòng học, Thư viện, Thiết bị, cầu thang. Tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập cách sử dụng và biết sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy.
- Sắp xếp hệ thống tủ, bàn, máy tính, hồ sơ lưu và các thiết bị khác trong văn phòng, phòng làm việc, phòng học, phòng bộ môn,…khoa học, gọn gàng để hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong nhà trường (đường dây, hệ thống đèn, quạt…). Trang bị thiết bị an toàn điện ở các lớp học, phòng làm việc.
- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khuôn viên trường, kiểm tra việc xử lí rác sau mỗi buổi học.
3. Xây dựng và củng cố lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ:
- Thực hiện vận dụng hiệu quả phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để đạt hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng lực lượng PCCC tại nhà trường.
- Triển khai nghiệp vụ PCCC cho CBGVNV và học sinh.
- Chủ động quản lý tốt nguồn điện hoạt động của nhà trường.
- Xây dựng phương án PCCC tại chỗ. Lắp đặt nguồn nước hợp lý lập kế hoạch mua săm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy,bình cứu hóa.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thành lập Ban chỉ đạo. Thành lập Ban chỉ đạo Công tác Phòng chống cháy nổ trong trường học năm học 2016 - 2017, bao gồm:
1 Nguyễn Văn Kỳ- Hiệu trưởng: Trưởng ban
2 Trần Văn Việt- Phó hiệu trưởng Phó ban
3 Phan Thị Hương- CTCĐ Ban viên
4 Lê Thị Hải Hà- Tổng PT Đội Ban viên
5 Phạm Chí Hảo- Phụ trách CSVC Ban viên
6 Đào Viết Ái- Giáo viên Thể dục Ban viên
7 Nguyễn Minh Châu- Giáo viên Thể dục Ban viên
8 Dương Thành- Bảo vệ Ban viên
9 Hồ Thị Thơ- Y tế Ban viên
10 Lê Thị Liệu- Kế toán Ban viên
11 Đinh Thị Tích- Thiết bị Ban viên
12 Nguyễn Thu Hằng- Thư viện Ban viên
13 GVCN các lớp Ban viên
14 Hoàng Đình Niệm- Hội trưởng Hội CMHS Ban viên
2. Xây dựng kế hoạch
2.1. Đặc điểm tình hình:
* Cơ sở vật chất nhà trường:
- Khu phòng học (2 tầng) gồm: 12 phòng học, phòng thực hành Tin, phòng truyền thống, phòng chuyên môn các tổ, phòng Công đoàn, Phòng Đội, Phòng Tiếng Anh
- Khu nhà cấp bốn gồm: Phòng thực hành bộ môn, phòng Thư viện, Y tế, phòng hiệu trưởng, hiệu phó và văn phòng nhà trường
- Nhà đa chức năng.
* Đội ngũ và hoạt động:
- Số học sinh: 392,  số lớp: 12.
- Đội ngũ giáo viên các bộ môn nhà trường tương đối đầy đủ theo yêu cầu giáo dục đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường đề ra.
- Đội TN xung kích nhà trường luôn làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống bão lụt hoả hoạn khi có sự cố sảy ra kịp thời ứng cứu 
- Nề nếp, ý thức tác phong học sinh chăm ngoan, lễ độ phẩm chất đạo đức tốt.
- Nhà trường có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ.
- 100% phòng học, phòng làm việc, các phòng chức năng trong cơ quan được kiên cố hoá. 
- CSVC đảm bảo cho công tác PCCC còn phải mua sắm nhiều (chủ yếu là tự cung tự cấp).
* Khó khăn:
- Học sinh nhà trường thuộc vùng nông thôn, điều kện kinh tế còn khó khăn.
- Công tác tập huấn, rèn luyện kỷ năng PCCC cho CBGV và học sinh còn phải lồng ghép vào các bộ môn học chính khoá.
2.2. Nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trong năm học:
a. Công tác tổ chức  kế hoạch:
- Trường đã thành lập ban PCCC, phòng chống thiên tai trong nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban để hiểu rõ nắm bắt chương trình hành động.
- Thông tin tuyên truyền cho toàn CBGV và học sinh nhà trường hiểu rõ nguy hiểm, tác hại của cháy, nổ để mọi người luôn cảnh giác đề phòng, đồng thời nêu cao trách nhiệm của mỗi người sẳn sàng làm tốt nhiệm vụ PCCC.
b. Nhiệm vụ công tác PCCC trong nhà trường:
- Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ quan, khu phòng làm việc của nhà trường, khu hiệu bộ, văn phòng, phòng học, phòng máy vi tính, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bảo vệ, phòng kho.
- Sắp xếp hợp lý các dụng cụ dễ cháy, nổ đúng qui cách gọn gàng, đảm bảo an toàn, dễ vận chuyển, dễ phòng chữa khi tình huống sảy ra.
- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể, triển khai hoạt động theo tuần tháng, học kỳ và cả năm học.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể tuần, tháng, học kỳ, năm học. Tuyên truyền vận động giáo dục mọi người hiểu và thực hiện tốt công tác PCCC trong cơ quan đơn vị và tại gia đình. Xây dựng ý thức tự giác thường xuyên bảo vệ an toàn không để cháy, nổ sảy ra, giữ gìn tốt công tác an ninh trật tự trong cơ quan trường học.
c. Công tác Tuyên truyền và tổ chức tập huấn, trang bị dụng cụ phương tiện CSVC:
* Tổ chức tuyên truyền giáo dục về PCCC:
- Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, học  kỳ  ban PCCC kết hợp chặt chẽ các ban ngành đoàn thể lòng gép chương trình kế hoạch hoạt động tuyên truyền cho CBGV và  giáo dục học sinh luôn luôn cảnh giác và quan tâm đến công tác PCCC.
- Qua tổng hợp nhận xét và phổ biến công tác hàng tuần vào buổi chào cờ ngày thứ 2  lãnh đạo trực, giáo viên trực tuần nhắc nhở nêu cao tinh thần cảnh giác đối với công tác PCCC và giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường. có nhiều hình thức cảnh báo giáo dục để học sinh nhận thức đầy đủ về an toàn trong PCCC.
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn thanh niên, Công đoàn có những hình thức tuyên truyền giáo dục CBGV và học sinh luôn luôn thực hiện tốt công tác PCCC trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.
* Tổ chức học tập, tập huấn về công tác PCCC:
- Nhà trường thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nâng cao tinh thần tự giác, tự quản trách nhiệm PCCC của CBGV và học sinh.
- Đoàn Thanh niên, Công đoàn, các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở đưa vào nội dung sinh hoạt tuần tháng để phổ biến giáo dục học sinh, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC.
- Thông qua các giờ học chính khoá, ngoại khoá môn GDQP, GDCD, Hoá học, vật lý ….các tiết học thực hành giáo viên lồng gép giáo dục ý thức về phòng chống, cháy, nổ. Đặc biệt qua môn học GDQP và  hội thao quốc phòng nhà trường , tổ GDQP tập huấn, tập duyệt cho học sinh nắm vững các biện pháp PCCC và an toàn vũ khí , đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC tại chỗ và ý thức sẳn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
- Mỗi học kỳ trong năm học thông qua chủ đề của tháng đội thanh niên tình nguyện, và lực lượng dân quân tự vệ nhà trường được tổ chức tập huấn các phương pháp PCCC và xây dựng sơ đồ phương án tác chiến trong nhà trường.
- Phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương Xã Thọ dân, Huyện đội Triệu Sơn tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học và tập huấn cho CBGV – học sinh thực hiện tốt công tác PCCC.
* Công tác chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị PCCC.
Trong năm học xây dựng, củng cố, bổ sung các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCC nhà trưòng:
+ Mua sắm thêm dụng cụ: Bình khí CO2, hệ thống ống dẫn nước  dùng cho máy bơm, bể chứa nước.
+ Bảo dưỡng, sử dụng máy phát điện, máy bơm nước đã có, Đảm bảo hoạt động có hiệu quả phục vụ tốt khi có sảy ra cháy, nổ.
Thường xuyên phân công lớp trực tuần làm tốt công tác vệ sinh trường lớp. Thu dọn các phế liệu, rác thải đổ đúng nơi qui định.
Phân công bố trí lực lượng bảo vệ có tinh thần trách nhiệm cao trực gác ngày, đêm và tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trực gác các ngày cao điểm như ngày lễ lớn, tết, hè … v.v.
2.3. Biện pháp duy trì và nâng cao hiệu quả công tác PCCC.
- Hàng tuần giao cho giáo viên trực tuần, ban lao động nhà trường theo dõi kiểm tra nhắc nhở các lớp, CBGV luôn thực hiện tốt công tác an toàn đề phòng cháy, nổ.
- Hàng tháng, học kỳ ban chỉ đạo PCCC tiến hành kiểm tra rà soát hệ thống các phòng học, khu hiệu bộ văn phòng, phòng làm việc của cơ quan, các phòng chức năng, các thiết bị dụng  cụ phục vụ công tác PCCC kịp thời phát hiện những sự cố có thể sảy ra để tu sửa bảo dưỡng đảm bảo an toàn vững chắc.
- Phân công nhiệm vụ, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thành viên, các ban ngành đoàn thể trong trường chú ý thực hiện tốt kế hoạch PCCC.
- Theo dõi xếp loại thi đua các lớp về công tác PCCC trong học kỳ và cả năm học.
- Tổ chức cho học sinh cam kết không để sảy ra các hiện tượng cháy, nổ trong và ngoài trường.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng CBGV và học sinh về giữ gìn an ninh trật tự, đề phòng nâng cao cảnh giác kiên quyết không để cháy nổ sảy ra trong trường.
2.4. Chỉ tiêu thực hiện trong năm học:
- Công tác PCCC được tuyên truyền giáo dục phổ biến sâu rộng đến từng học sinh, từng lớp và toàn bộ CBGV. Đảm bảo 100% CBGV và học sinh cam kết thực hiện tốt kế hoạch PCCC.
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác PCCC đúng theo tinh thần của các công văn chỉ thị cấp trên đề ra.
- Trong năm học đảm bảo 100% không để sảy ra hiện tượng cháy, nổ hoặc có cháy nổ sảy ra trong nhà trường. 
- Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động phòng cháy chữa cháy trong năm học nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.
- Giao ban công tác hàng tháng về công tác an ninh, PCCC trong nhà trường để rút kinh nghiệm việc thực hiện; thông tin, báo cáo kịp thời các vụ việc phát sinh.
- Cập nhật kịp thời thông tin và tài liệu chỉ đạo của các cấp.
3. Tiêu chuẩn đánh giá triển khai công tác Phòng cháy, chữa cháy
- Công tác quản lí, chỉ đạo được thể hiện bằng hồ sơ văn bản, có sổ giao ban công tác bảo vệ hàng ngày và giao ban định kỳ giữa BGH với bảo vệ.
- Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác phòng cháy, chữa cháy: Nội quy trường học, Nội quy ra vào trường trong ngày, Bình xịt... Nhà trường tuyển dụng nhân viên bảo vệ đủ tiêu chuẩn đã được ngành quy định, bố trí tạo điều kiện để bảo vệ được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, PCCC hàng năm.
- Cơ sở vật chất nhà trường được quản lí, bảo vệ an toàn. Có phương án phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ hỏa hoạn, thực hiện nghiêm túc quy định an toàn cháy nổ…
4. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức tuyên truyên cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường về Luật phòng cháy, chữa cháy; ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; từ đó giúp mọi người có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường.
- Phát động phong trào tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
- Mua sắm thêm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cần thiết trong nhà trường. Kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Kiểm tra những điểm phát sinh nguồn nhiệt trong nhà trường như:  hệ thống điện, các phòng đặc biệt là phòng hội đồng, phòng học, phòng máy vi tính...
- Tổ chức hướng dẫn lực lượng bảo vệ diễn tập và thực hiện các phương án phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.
- Phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lí các hành vi vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy trong địa bàn trường học theo Luật phòng cháy, chữa cháy và theo nội quy trường học.
5. Các hoạt động trọng tâm trong năm học
- Tháng 9.
Triển khai học tập Nội quy của nhà trường đầu năm học 2016 – 2017 tới tất cả CB – GV – NV và học sinh.
- Tháng 10,11.
Quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về công tác ANTH và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, PCCC mùa hanh khô. Tổ chức an toàn các hoạt động trong nhà trường.
- Tháng 12.
Nhà trường gửi báo cáo về công tác an ninh trường học, công tác PCCC cho Phòng GD&ĐT chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm.
- Tháng 1,2. Giáo dục an toàn trước, trong và sau Tết: Đảm bảo an ninh trường học, PCCC ngăn ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.
- Tháng 3,4. Tổng kết công tác ANTH, PCCC năm học 2016-2017, triển khai công tác năm học 2017- 2018.
- Tháng 5,6.
Tổ chức hoạt động tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương. Tập huấn công tác PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD – ĐT để theo dõi;
- Toàn thể CB – GV – NV để thực hiện;
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Văn Kỳ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thu Hằng

Nguồn tin: Ban giám hiệu

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây