QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG HỌC 2018- 2019

Thứ ba - 25/09/2018 09:56
PHÒNG GD- ĐT THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 01/QC- THCSLHP Thạch Khê, ngày 12 tháng 9 năm 2018
 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
           
            - Căn cứ vào luật Giáo dục;
  - Căn cứ vào Thông tư 12/2011/BGD-ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD-ĐT về Ban hành Điều lệ trưởng trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
           - Căn cứ Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị (khóa VII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;
            - Căn cứ Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;
            - Trường THCS Lê Hồng phong xây dựng quy chế dân chủ năm học 2018 - 2019 với các nội dung sau đây:
            1. Mục đích:
- Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường THCS Lê Hồng Phong  nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển và đổi mới đất nước;
- Ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, học sinh và các đối tượng khác.
            2. Nguyên tắc:
- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở Nhà trường, chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ;
- Phát huy dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở Nhà trường.
            3. Những việc phải công khai:
- Kế hoạch công tác tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm học của nhà trường;
- Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp, các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường;
- Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, giáo viên, công nhân viên;
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường;
- Nội quy, quy chế nhà trường.
4. Hình thức công khai:
- Thông báo tại hội nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường;
- Thông báo bằng văn bản niêm iết tại văn phòng nhà trường;
            5. Trách nhiệm BGH:
- Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và định ra những công việc phải giải quyết trong thời gian tới của nhà trường.
- Hàng tháng Hiệu trưởng phải xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của nhà trường.
- Ít nhất một học kỳ Hiệu trưởng có trách nhiệm đánh giá công tác của nhà trường và các bộ phận trong nhà trường, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của nhà trường.
- Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường mỗi năm một lần vào đầu năm học.
            6. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp lệnh của cán bộ, công chức;
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công việc của mình, có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư;
- Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên;
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên có quyền trình bày ý kiến đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên;
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sữa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ nhà trường trong sạch vững mạnh; khi được yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến việc xây dựng các văn bản, các đề án của nhà trường.
             7. Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng;
- Công việc của công dân, tổ chức phải được cán bộ, giáo viên, công nhân viên nghiên cứu xử lý và giải quyết một cách nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất và theo đúng quy định của pháp luật;
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên có trách nhiệm bảo vệ bí mật của nhà trường, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật;
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên không được quan liêu, cửa quyền gây khó khăn trong việc giải quyết các công việc của nhà trường, tổ chức, công dân.
            8Quy định tiếp dân, thu thập ý kiến từ nhân dân:
- Hiệu trưởng chỉ đạo việc bố trí tiếp dân theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị;
- Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường có trách nhiệm thu nhận đơn thư, ý kiến được gửi đến và báo cáo Hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến đóng góp;
- Khi công dân, các tổ chức trong nhà trường có yêu cầu, nhà trường phải cử cán bộ có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan.
            9. Trong mối quan hệ với tổ chuyên môn cấp dưới:
- Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của nhà trường, của cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình;
- Phải thông báo cho tổ chức cấp dưới những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách của tổ chức cấp dưới;
- Hiệu trưởng phải khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, khách quan của tổ chức cấp dưới, phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ, giáo viên, công nhân viên báo cáo sai sự thật, không trung thực.
            10. Trong mối quan hệ với cơ quan cấp trên:
- Hiệu trưởng có trách nhiệm phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.
- Hiệu trưởng có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.
- Khi được yêu cầu, hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản qui phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.
- Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình công việc lên cơ quan cấp trên theo quy định, đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.
- Nội dung báo cáo lên cấp trên phải khách quan, trung thực.
- Quy chế được thông qua HNCNVC Năm học 2018- 2019.
 
T/M BCH CÔNG ĐOÀN
P.CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Trần Văn Việt
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                Nguyễn Văn Kỳ
 
 
 
 
                 
 
                                                                   

Tác giả bài viết: Trần Văn Việt

Nguồn tin: Trường THCS Lê Hồng Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây